Charakteristika

Vzdělávání ICT gramotnosti a informatických kompetencí (dále jen ICT+INF) je na škole realizováno vymezením čtyř základních mantinelů:
 1. rámcem výuky
 2. plánem výuky
 3. průběhem výuky
 4. hodnocením výuky

Při definování vlastní vize vycházíme z platného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), přičemž odlišujeme dvě úrovně výuky:

 • nezbytnou výuku ICT+INF, vycházející ze závazných ukazatelů platného RVP ZV;
 • rozšiřující výuku ICT+INF, jež přesahuje závazné ukazatele platného RVP ZV.

Rámec nezbytné výuky

Při vymezení rámce této úrovně výuky jsme vycházeli z následujících ukazatelů:

 • platná verze RVP ZV přiděluje výuce ICT+INF dvě vyučovací hodiny týdně během celé školní docházky, jednu hodinu na 1.stupni a jednu hodinu na 2.stupni;
 • výuka bude probíhat po jedné vyučovací hodině týdně v rámci 5.ročníku a 6.ročníku, přičemž bude naplánována na 34 vyučovacích hodin v každém ročníku;
 • učivo nebude poptávat žádné vazby na jiné vyučovací předměty;
 • je nutné počítat s tím, že určitá část výuky bude reagovat na aktuální potřeby školy (například online testování) či konkrétních vyučujících jiných předmětů (například prezentace a publikování prostřednictvím třídních webů) - maximálně však v rozsahu 5 hodin ročně.
Závaznými parametry pro výuku tedy budou nezbytné učivo neboli nezbytný obsahový standard a nezbytné očekávané výstupy neboli nezbytný výkonový standard.

Plán nezbytné výuky 

Pro potřebu bližší specifikace obsahového i výkonového standardu byla vytvořena vlastní základní struktura tématických celků dle tohoto základního schématu:


Pro každý ročník je pro příslušný školní rok sestaven plán výuky, který má následující ukazatele:
 • odkazuje se na aktualizovaný tématický plán jež bude zanesen při první zásadnější revizi do Školního vzdělávacího programu;
 • pro každý tématický celek je přidělen počet přidělených hodin a odhad začátku výuky a jejího ukončení;
 • odkazuje se kalendář příslušné třídy, do kterého jsou zanášeny důležité události a skutečné termíny.

Průběh nezbytné výuky

Pro každý tématický celek v daném ročníku existuje sada materiálů pro výuku. Tyto materiály mají především následující charakter:
 • úlohy (jádro výuky) v podobě krátkých a jednoznačných zadání, které žáci průběžně vypracovávají během výuky a případně doma;
 • projekty jsou úlohy na delší období, kde žáci mají určený cíl projektu a další vymezení (obsah, rozsah, forma);
 • prezentace, která podporuje především výklad;
 • zápis, který jak v tištěné tak elektronické podobě umožňuje žákovi vytvářet si vlastní poznámky;
 • dobrovolné aktivity, ve kterých uplatňují své ICT+INF kompetence jinde než ve výuce informatiky.

Hodnocení nezbytné výuky

Pro každý ročník existují obecná kritéria hodnocení, jež jsou platná pro celý školní rok. Základem hodnocení je přidělování bodů. Klasifikace je určena procentuální škálou rozdělující maximální počet bodů, jež žáci mohou k danému datu získat.