6.ročník‎ > ‎

Plán pro 6.ročník

Tématický celek Počet hodin Začátek Konec
Úvod do digitálních pravidel 2 hod 10.9.201517.9.2015
Opakování: Propojení textu a obrázku 5 hod 30.9.20154.11.2015
Projekt: Referát1 hod11.11.201511.11.2015
Tvorba prezentací a tabulek 8 hod 18.11.2015 27.1.2016
Projekt: Školní výlet 3 hod
Členění digitálních dat 3 hod
Správa offline dat8 hod  
Úvod do programování 3 hod

Učební osnovy

Tématický celek Učivo Co má žák zvládnout
Rozšířené opakování o digitálním světě

Základy práce s počítačem

Zpracování a využití informací

Vyhledávání informací a komunikace
Bezpečnost ve školním intranetu a internetu Uvědoměle spravuje své školní účty.
Udržuje pořádek ve svých osobních složkách.
Dodržuje řád a pravidla stanovená pro práci ve školním intranetu i internetu.
Členění digitálního světa
Vektorová grafika
Přepracuje myšlenkovou mapu o členění digitálního světa do elektronické podoby.
S porozuměním využívá běžné nástroje pro kreslení vektorové grafiky v jednoduchém editoru a samostatně vypracuje jednoduchou grafiku.
Vyhledávání na internetu Najde k určitému tématu textové, obrazové i audiovizuální informace.
Orientuje se na internetovém obchodě.
využívá vyhledávací formuláře k nalezení informací na konkrétních webech.
Autorské dílo Využívá schránku pro úpravu obsahu textových a bitmapových souborů, včetně přenesení dat z jiných zdrojů (editoru jiného typu, internetových stránek, emailu či sejmuté obrazovky).
Samostatně zkompletuješ textové a grafické informace s konkrétním zaměřením do jednoho dokumentu.
Má povědomí a některých omezeních spojených s kopírováním autorských děl.
Úvod do digitálních děl = online data

Zpracování a využití informací

Kancelářský balík Nakreslí jednoduchou kresbu jako grafický doplněk pro použití u dat jiného typu.
U textového editoru s porozuměním využívá jednoduché nástroje pro práci se styly a jejich úpravy, upravuješ jednoduchou tabulku.
S porozuměním využívá jednoduché nástroje pro sestavení prezentace.
S porozuměním využívá jednoduché nástroje pro práci tabulkou, formátuješ buňky, samostatně uspořádáš data do tabulky s jednoduchými vzorci a funkcemi.
Autorské dílo Samostatně sepíše jednoduchý příběh z reálného života, připraví jeho prezentaci a vytvoří tabulku pro řešení souvisejícího problému.
Při tvorbě vlastního díla se nedopouští plagiátorství, při využití díla jiného autora označíš zdroj.
Správa digitálních dat Správa offline dat
Souborový systém
Rozumí základním parametrům souborového systému a odlišuje kořen, složku a soubor;
Provádí běžné úkony spojené s údržbou offline dat.
Identifikuje rozdíly v datech dle jejich obsahu či účelu.
Při znalosti cesty ke spouštěcímu souboru spustí offline aplikaci, spouští více aplikací najednou.

Správa online dat U systému poskytování dat pomocí Internetu vysvětlí pojem URL a identifikuje z něj umístění online dat.
Volíš vhodnou aplikaci dle typu dat, uzpůsobuješ práci s daty dle použité aplikace.
Uloží online data do osobní složky ve školním “cloudu” a následně je otevře pomocí příslušné aplikace.Udržuje svá data z kancelářského balíku v osobní složce ve školním “cloudu”.
Úvod do programování Základní principy programování Sestaví jednoduché posloupnosti příkazů.
Rozumí větvení postupů pomocí podmínek.