5.ročník‎ > ‎

Plán pro 5.ročník

Tématický celek Počet hodin Začátek Konec
Úvod do digitálních pravidel 1 hod

Úvod do digitálního světa 2 hod

Úvod do digitálního propojení: Školní cloud 3 hod

Úvod do digitálních zařízení: Počítač, myš a klávesnice 6 hod
Úvod do digitálních děl: Ovládání prostředí 3 hod
Úvod do digitálního propojení: Intranet 2 hod
Úvod do digitálních děl: Tvorba textu a obrázku 9 hod
Projekt: Referát 3 hod
Úvod do digitálních pravidel 3 hod

Učební osnovy

Tématický celek Učivo Co má žák zvládnout
Bezpečnost v počítačové učebně

Základy práce s počítačem
Provozní řád počítačové učebny.
Provozní stav počítače.
Rozezná provozní stav počítače a podle toho postupuješ v práci.
Pozná nestandardní start/spuštění počítače, v případě nesnází si vyžádá pomoc.
Dodržuje řád a pravidla stanovená pro práci digitálními zařízeními školy.
Úvod do digitálního světa

Vyhledávání informací a komunikace
Virtuální a skutečný svět Odlišuje virtuální a skutečný svět a virtuální a skutečnou identitu.
Základní členění - digitální zařízení, digitální data/díla, digitální propojení/sítě, digitální pravidla. Odlišuje mezi digitálními zařízeními, digitálními daty, digitálním propojením a digitálními pravidly.
Vypracuje mapu digitálního světa se základním členěním. U každé oblasti uvádí příklady ze života.
Úvod do digitálních zařízení

Základy práce s počítačem
Spuštění digitálního zařízení a ukončení práce s ním. Rozumí základní posloupnosti kroků, které se dějí při spuštění digitálního zařízení.
Uvědomuje si rizika poškození digitálních zařízení i dat při neodborném postupu během spuštění digitálního zařízení a ukončení práce s ním.
Uvědoměle zapíná digitální zařízení a Ukončuje s ním práci.
Ovládání vstupních a výstupních zařízení Podle jasně formulovaných pokynů a s dopomocí si spustí offline či online aplikaci.
Rozumí pokynům, které souvisejí s používáním myši.
Orientuje se na klávesnici, znáš funkci kláves. Píše veškeré znaky české diakritiky a alfanumerické znaky, které jsou znázorněny na klávesnici.
Poradí si s propojením digitální zařízení mezi sebou.
Úvod do digitálních děl = programy

Základy práce s počítačem

Zpracování a využití informací
Operační systém + GUI Rozumí pojmu operační systém a zkratce GUI.
Orientuje se alespoň v jednom typickém GUI a pojmenuješ jeho běžné ovládací prvky.
Orientuje se v nápovědě a vyhledává v ní informaci.
Odlišuje online a offline aplikace.
Vyplní online formulář.
Offline aplikace Sejme obrazovku nebo její část a uloží si ji v podobě obrázku na přenosné digitální zařízení.
Samostatně vyhledá a spustí offline aplikace v GUI.
Online aplikace S dopomocí otevře online aplikace pro kreslení obrázků, psaní textu a sestavení tabulek a sestavení prezentace.
Úvod do digitálního propojení

Základy práce s počítačem

Vyhledávání informací a komunikace
Internet a intranet.
Identifikace uživatele.
Vysvětlí rozdíl mezi internetem a intranetem.
Vyjmenuje nezbytné údaje pro identifikaci uživatele a základní pravidla pro nastavení bezpečného hesla.
Uvědomuje si rizika, spojená s prozrazením identifikačních údajů uživatele.
Školní internet/cloud
Internetová a e-mailová adresa
Školní e-mail
Školní chat
S porozuměním se přihlašuje do školního internetu.
Rozpozná chyby v zápise internetové a e-mailové adresy.
Využívá s porozuměním základní služby školní elektronické pošty a školního chatu spojené s posíláním a přijímáním zpráv.
Školní intranet
Školní server
Osobní složka
Stahování zabalených souborů
S porozuměním se přihlašuje do školního intranetu.
Podle jasně formulovaných pokynů a s dopomocí stahuje digitální data do své osobní složky.
Podle jasně formulovaných pokynů a s dopomocí rozbalí zabalená data.
Úvod do digitálních děl = offline data

Zpracování a využití informací

Základy ukládání dat
Kořen, složka, soubor
Odlišuje kořen, složku a soubor.
ovládá vstup do své osobní složky.
udržuje svá data v osobní složce pomocí výchozího správce digitálních dat.
ukládá soubory do osobní složky a následně je otevírá pomocí přidružené aplikace.
Grafický editor S porozuměním využívá běžné nástroje pro kreslení bitmapových obrázků v jednoduchém editoru a samostatně nakreslíš jednoduchý obrázek.
Kopíruješ, přesouváš a mažeš části obrázku.
Textový editor S porozuměním využívá jednoduché nástroje pro úpravu stylu napsaného textu v jednoduchém editoru a samostatně sepíše text a naformátuje jej.
Kopíruje, přesouvá a maže části textu.